Liiketoimintasuunnittelulla tavoitteet todeksi

Liian usein yrityksissä on tilanne, että yrityksen tulostoteumat eivät vastaa yrittäjän odotuksia ja yrityksen avainhenkilöiden sekä yrittäjän selitykset niiden poikkeamien syistä eroavat oleellisesti toisistaan. Kun kysyn yrityksen avainhenkilöiltä, onko heillä käytössä ajan tasalla oleva liiketoimintasuunnitelma ja miten sen toteumista seurataan, kohtaan yleensä hämmästyneitä katseita. Mikä ihmeen liiketoimintasuunnitelma ja seuranta?

Ei riitä, että yrityksen tulosseuranta on kerran vuodessa tehtävä tuloslaskelma ja tase, koska niissä katsotaan yrityksen ”peruutuspeiliin”. Ei riitä, että yrittäjän tavoitteet ja suunnitelmat ovat yrittäjän päässä. Jotta jokainen henkilö voi tehdä parhaansa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi pitää hänen tietää, mikä osa yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa on hänen vastuullaan, miten hänen tulee toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi sekä miten hänen kykyään saavuttaa tavoitteensa mitataan. Lisäksi hänen tulee saada säännöllisesti palautetta onnistumisestaan ja olla mukana suunnittelemassa muutostoimenpiteet negatiivisten poikkeamien korjaamiseksi. Perusta tälle toiminnalle luodaan, kun yritykseen tehdään oikealla porukalla, oikealla tavalla ja oikeanlainen liiketoimintasuunnitelma sekä jalkautetaan se osaksi yrityksen jatkuvaa päivittäistä toimintaa.

Lopettamisuhan alaisesta yrityksestä kannattavaksi – case ajoneuvokorjaamo

Eräässä ajoneuvokorjaamossa tilanne oli seuraavanlainen: Korjaamo oli tehnyt tappiota sen käynnistämisestä asti. Kaikki yrityksessä tiesivät, että yrityksellä menee huonosti. ”Puskaradio” oli kertonut sen. Yrityksen asiakkaat olivat tyytymättömiä yrityksen palveluihin, koska ajoneuvojen korjausajat olivat pitkiä ja korjauslaskut asiakkaiden mielestä liian suuria. Yrityksen palvelujen tuntihinnat olivat kuitenkin reilusti halvemmat kuin kilpailijoilla.

Ratkaisu tilanteen korjaamiseksi oli periaatteessa hyvin yksinkertainen. Se sisälsi viisi vaihetta.

1. Ensin kysyimme yrityksen asiakkailta, minkälaista palvelua he odottivat saavansa, jotta he olivat valmiit käyttämään yrityksen tarjoamia ajoneuvojen korjauspalveluja myös tulevaisuudessa.

2. Toiseksi kysyimme yrityksen omistajilta, minkälaista tulosta he odottivat yrityksen tekevän.

3. Kolmanneksi teimme yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja jalkautimme sen tavoitteiksi ja mittareiksi yrityksen kaikille henkilöille.

4. Neljänneksi tavoitteet ja mittarit käytiin läpi jokaisen henkilön kanssa sekä määriteltiin panostustarpeet heidän koulutukseensa ja toimintatapojensa muutoksiin.

5. Viidenneksi seurasimme yrityksen tulostoteutumia ja asiakastyytyväisyyttä sekä annoimme niistä säännöllisesti palautetta henkilöstölle. Lisäksi reagoimme negatiivisiin poikkeamiin suunnittelemalla niihin korjaavat toimenpiteet yhdessä ao. henkilöiden kanssa.

Näin kehitimme yritykseen tavan tehdä yhdessä konkreettinen liiketoimintasuunnitelma ja jalkauttaa se yrityksen jokaisen henkilön päivittäiseen toimintaan sekä systemaattisen tavan kehittää yrityksen liiketoimintaa. Lopputuloksena lopettamisuhan alaisesta yrityksestä syntyi uudistunut yritys, joka on toiminut sen jälkeen jo yli 20 vuotta.

 

Jotta yrityksen tavoitteet toteutuvat jatkuvasti yrityksen perustamisesta asti, tulee yrityksen liiketoimintasuunnitelman olla jatkuvasti ajan tasalla ja käytössä. Haluatko sinä toteuttaa tämän yrityksessäsi tai tuottaa liiketoimintasuunnitelman tekemistä palveluna asiakasyrityksellesi?

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n omistama SUK-Palvelu Oy järjestää yhteistyössä YTL-Palvelu Oy:n HANNEn (haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta) kanssa sertifiointiin tähtäävän Liiketoimintasuunnittelun asiantuntija -kurssin 12.–13.5.2016. Kurssilla opetetaan konkreettisella tavalla tekemään liiketoimintasuunnitelma. Lisätietoja saat Jarmo Manniselta, p. 050 408 1338 / jarmo.manninen@ytl.fi sekä osoitteesta:
http://suk-palvelu.fi/ajankohtaista/2016/04/liiketoimintasuunnittelun-asiantuntija-kurssi-12-135

Kannattavuuden parantaminen lisää yrityksen arvoa

Me kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että kun tulot ovat suuremmat kuin menot, niin se on parempi vaihtoehto elää kuin se, että menot ovat suuremmat kuin tulot. Sama pätee myös yrityksissä. ”Terveessä yrityksessä” kannattavuus parantaa yrityksen maksuvalmiutta, mikä puolestaan parantaa yrityksen vakavaraisuutta. ”Sairaassa yrityksessä” kannattamattomuus heikentää yrityksen vakavaraisuutta, mikä taas heikentää yrityksen maksuvalmiutta. Myös kannattava yritys voi joutua maksuvaikeuksiin, jos yritys joko kasvaa liian nopeasti tai jos yritys ylivelkaantuu.

Eräs ravintola-alan yritys on ollut koko toimintansa ajan kannattava. Yritys on kasvanut viime vuodet 20 prosenttia vuodessa. Nyt yritys oli joutunut ensimmäistä kertaa maksuvaikeuksiin. Yrittäjän mieltä painoi kysymys: ”Miten on mahdollista, että minun kannattava ja kasvava yritykseni on joutunut maksuvaikeuksiin?”

Muutokseen johtaneita syitä oli kaksi. Ensiksikin yrityksen kasvu on tullut palvelusta, joka yrittäjän tietämättä oli kannattamaton. Toiseksi yrityksen käyttöpääoma ei ollut yrittäjän hallinnassa. Ei riitä, että yrittäjä seuraa yrityksen kassatilannetta ja maksaa maksuja, lainojen lyhennyksiä, rahoituskuluja ja veroja sitä mukaa kun yrityksellä on kassavaroja.

Yrityksen arvo on kuin vesi saavissa. Kun yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, niin jokainen yrityksen myymä palvelu tai tuote tuottaa lisää vettä saaviin, joka on vuotamaton. Jos yrityksen liiketoiminta on kannattamatonta, niin saavi vuotaa. Jokainen yrityksen myymä palvelu tai tuote tuo saaviin vähemmän vettä kuin mitä saavi vuotaa, eli kannattamaton liiketoiminta vähentää saavissa olevaa veden määrää eli yrityksen arvoa.

Vuotava saavi on helpointa korjata, kun tietää, mistä saavi vuotaa, kuinka suuria vuotokohdat ovat ja kuinka ne tulee korjata. Kun saavi ei vuoda, niin vasta sen jälkeen on kasvun aika.

Mikä on sinun yrityksessäsi saavin tilanne?

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n omistama SUK-Palvelu Oy järjestää sertifiointiin tähtäävän Kannattavuuden parantamisen asiantuntija -kurssin 16.–18.3.2016. Kurssilla opetetaan konkreettisella tavalla, miten kannattavuudella voidaan luoda yrityksen arvoa. Lisätietoja saat Jarmo Manniselta, p. 050 408 1338, jarmo.manninen@uusyrityskeskus.fi sekä SUK-Palvelu Oy:n nettisivuilta.

Strategisella suunnittelulla voittajakonsepti

On helpompi löytää perille, kun tietää missä on ja mihin on menossa. Kun on vielä varmistanut, että on kaikki perille pääsemiseen tarvittavat edellytykset olemassa, niin sehän on ”pomminvarmaa” että pääsee perille suunnitellusti. Eräässä palvelualan yrityksessä tämä kaikki oli jäänyt toteutumatta ja sen vuoksi sain yrityksen omistajalta pyynnön laittaa asiat kuntoon.

Yrityksessä ei tiedetty, mistä sen kannattamattomuus johtui. Asiakkaat olivat tyytymättömiä yrityksen palveluihin. Eräskin asiakas kertoi minulle, että hän maksaa mieluummin siitä, että yritys ei tuota hänelle mitään palveluja kuin siitä, että yritys yrittää palvella häntä. Yritys oli tehnyt monta vuotta tappiota ja yrityksen omistajat olivat tyytymättömiä tilanteeseen. Entinen yrityksen johto oli yrittänyt monia muutoksia, mutta ne eivät olleet parantaneet tilannetta. Mikä ”lääkkeeksi” tässä tilanteessa?

Saimme positiivisen muutoksen käyntiin, kun teimme yritykselle strategisen suunnitelman ns. rautalankamallilla. Ensin selvitimme, mitä yrityksen omistajat halusivat meidän saavan aikaan. Sitten selvitimme, mitä ja minkälaista palvelua asiakkaat todella arvostivat. Lisäksi määrittelimme asiakkaille vastustamattoman arvolupauksen, joka oli ylivoimainen kilpailijoihin nähden, joka ylitti asiakkaiden odotukset ja jossa oli otettu huomioon yrityksen omistajien odotukset. Lopuksi annoimme asiakkaittain arvolupauksia ja toteutimme ne niin, että kaikki yrityksen henkilöt tiesivät, mikä on heidän roolinsa yrityksen uudessa tavassa tuottaa palveluita asiakkaille. Tähän toimintatapaan sisältyi vielä jatkuva asiakkaiden kuuntelu ja sen perusteella yrityksen palvelujen jatkuva kehittäminen. Tuloksena syntyi voittajakonsepti, joka johti menestykseen ja on kestänyt vuosia aina tähän päivään asti.

Tätähän se yrityksen strateginen suunnittelu on. Valitettavan usein tämä ei kuitenkaan yrityksissä toteudu, vaan eletään hetkessä. Operatiiviset kiireasiat kiilaavat aina työlistan kärkeen ja todetaan, ettei ole aikaa strategiseen suunnitteluun. Ollaan ulapalla purjeveneessä, jossa myrsky on rikkonut purjeet, peräsin on hajonnut, kompassi on pudonnut myrskyssä veteen ja oikukkaat tuulet vievät purjevenettä sinne ja tänne. Strateginen suunnittelu ei ole kuitenkaan lopulta kiinni ajasta vaan tahdosta, oivaltamisesta, osaamisesta ja rohkeudesta toteuttaa. Tahdotko sinä luoda yritykseesi voittajakonseptin?

 

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n omistama SUK-Palvelu Oy järjestää sertifiointiin tähtäävän Strategisen suunnittelun asiantuntija -kurssin 8.–10.2.2016. Kurssilla opetetaan konkreettisella tavalla luomaan voittajakonsepteja. Lisätietoja saat Jarmo Manniselta, p. 050 408 1338, jarmo.manninen@uusyrityskeskus.fi sekä osoitteesta: http://suk-palvelu.fi/ajankohtaista/2015/12/strategisen-suunnittelun-asiantuntija-kurssi-8-1022016