« Takaisin

Milloin ja minkä suuruinen YEL-vakuutus aloittavalle yrittäjälle?

Aloittavan yrittäjän on usein vaikea tietää, mistä alkaen hän on YEL:n mukaan vakuuttamisvelvollinen. Vähintään yhtä vaikeaa on määritellä YEL-työtulon taso tilanteessa, jossa tuloja yrittäjätoiminnasta ei ole tai ne ovat hyvin vähäiset. Tilannetta ei auta se, että YEL-vakuuttamisesta tuntuu leijailevan erilaisia, toisistaan ristiriitaisiakin totuuksia. Mikä siis on totta ja mikä on tarua?  Mistä alkaen yrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus? Entä mikä on työtulon ja yrityksestä nostetun palkan suhde?

Yrittäjän eläkelaissa on säädetty siitä, että Suomessa asuvan ja täällä ansiotarkoituksessa yrittäjätoimintaa harjoittavan yrittäjän tulee vakuuttaa itsensä YEL:n mukaan, jos yrittäjätoiminta kestää vähintään 4 kuukautta tai toistuu vuosittain kausiluonteisesti. Toisaalta laissa on säädetty siitä, että lakia ei sovelleta yrittäjään, jonka työtulo jää alle laissa säädetyn alarajan. Itse kullekin termit ansiotarkoitus, yrittäjätoiminta ja työtulo luovat oman mielikuvan siitä, mitä niillä tarkoitetaan. Ei siis ihme, että YEL-vakuuttamisvelvollisuudesta liikkuu niin monenlaisia totuuksia.

Ansiotarkoituksella tarkoitetaan sitä, että yrittäjätoiminnan on tarkoitus tarjota yrittäjälle elantoa ja toimeentuloa. Ansiotarkoituksessa yrittäjätoimintaa voi harjoittaa kokopäiväisesti, sivutoimisesti, osa-aikaisesti tai kausiluontoisesti kuten esim. kesäisin. Yrittäjätoiminta on yrittäjän aikaansaamaa liikevaihtoa myydyistä tuotteista tai palveluista. Työtulo on termi, joka yleisimmin tulkitaan virheellisesti yrittäjän yrityksestä nostamaksi palkaksi. Lainsäädännössä työtulolla tarkoitetaan kuitenkin sitä fiktiivistä palkkaa, jonka yrittäjä olisi velvollinen maksamaan samasta työpanoksesta vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaavalle ulkopuoliselle henkilölle. Käytännössä vakuuttamisvelvollisuus täyttyy, kun YEL-työtulo eli fiktiivinen palkka ylittää 630 euroa kuukaudessa. Miksi 630 euroa? Ja miksi kuukaudessa? YEL-työtulo vahvistetaan aina vuositasolle, vakuutuksen alkamishetkestä 12 kuukaudeksi eteenpäin, ei kalenterivuosikohtaisesti. Näin ollen 12 x 630 euroa ylittää laissa säädetyn alarajan, joka tänä vuonna on 7 557,18 euroa.

Kun yrittäjätoimintaa harjoitetaan hyvin erilaisilla toimialoilla, jossa toimintaedellytykset vaihtelevat, ei lainsäädäntö voi antaa tiukkoja liikevaihto- tai työtuntirajoja sille, milloin yrittäjän on vakuutettava itsensä YEL:n mukaan. Kyse on työpanoksen arvosta. Joskus vähäinenkin viikkotyötuntimäärä riittää nostamaan työtulon niin korkeaksi, että YEL:n mukainen vakuuttamisvelvollisuus täyttyy. Esim. yksityisvastaanottoa harjoittavan lääkärin työtulo ylittyy jo parin viikkotyötunnin perusteella. Vastaavasti jollakin toisella toimialalla pari viikkotyötuntia ja liikevaihto, joka jää 12 kuukauden aikajaksolla alle alv-rajan, ei oikeuskäytännön mukaan täytä YEL:n mukaista vakuuttamisedellytystä. Jos yritystoiminta käynnistyy vauhdikkaasti ja liikevaihtoa ja työtunteja kertyy heti, kun yritys aloittaa toiminnan, niin vakuutus on otettava toiminnan alusta alkaen. Se, että YEL-vakuutusta ei tarvitsisi ottaa ensimmäisen 6 kuukauden aikana, on urbaani legenda. Kuuden kuukauden aikaraja koskee laiminlyöntikorotusta, joka korottaa YEL-maksua, jos vakuutus otetaan yli 6 kk takautuvasti. Me Varmassa neuvomme mielellämme aloittavia yrittäjiä sekä vakuutuksen alkamista että työtuloa koskevissa kysymyksissä.

Vaikka yritystoiminnan alkaessa on usein paljon menoeriä, ei omasta sosiaaliturvasta kannata säästää. YEL-vakuutuksen työtulon määrä ja vakuutuksen voimassaoloaika vaikuttaa sekä eläke- että muuhun sosiaaliturvaan. YEL-työtulon vaikutusta sosiaaliturvaasi ja YEL-vakuutusmaksun suuruuttaa voit testata verkkopalvelussamme www.varma.fi olevalla laskurilla. Voit lukea lisää YEL-vakuutuksen merkityksestä yrittäjän sosiaaliturvaan Kun YEL ei vakuuta -blogisarjastani, jota julkaistaan Varman verkkopalvelussa osoitteessa https://www.varma.fi/muut/blogi/?category=4294