Uusyrityskeskukset palvelevat vuosittain lähes 20.000 uutta asiakasta ja Uusyrityskeskusten yritysneuvonnan avulla perustetaan joka vuosi 7.000 – 8.000 uutta yritystä. Näiden yritysten selviytymisaste on korkea: kahden vuoden kuluttua 90 prosenttia yrityksistä on vielä toiminnassa ja vielä viiden vuoden jälkeenkin 80 prosenttia. Tilastojen mukaan kaikista Suomessa aloittaneista yrityksistä on viiden vuoden jälkeen toiminnassa enää noin puolet.

Uusyrityskeskuksen kautta on turvallista aloittaa. Alle prosentti aloittaneista yrittäjistä on lopettanut toimintansa konkurssin vuoksi viiden ensimmäisen vuoden kuluessa. Laajat tutkimukset ovatkin osoittaneet, että yrityksen perustamista harkitseville henkilökohtainen neuvonta ja tuki ovat erityisen tärkeitä.

Vuosina 2009 – 2013 Uusyrityskeskusten avulla perustetuista yrityksistä on edelleen elossa 82,5 %. Alkavien yritysten menestymistä tutkittiin vuoden 2015 aikana 23 Uusyrityskeskuksessa. Yrityksiä perustettiin viiden vuoden tarkastelujaksolla yhteensä 35 452 ja näistä 29 300 toimii edelleen (Shop`In Research Oy 2015).

Perustettujen yritysten tilanne tällä hetkellä;

%

Yritys on toiminnassa82,5
Yritys on lopetettu vapaaehtoisesti6,7
Yritys on haettu konkurssiin0,7
Yritys on myyty0,9
Yritystä ei aloitettu lainkaan (ei merkitty kaupparekisteriin)0,4
Yritys ei ole toiminnassa (merkitty kaupparekisteriin, mutta ei toimintaa)8,4
Yritys on vasta perusteilla0,4

Uusyrityskeskusten tuotto yhteiskunnalle

Yrityselämän panos ja maksuton neuvonta merkitsevät alhaisia kustannuksia yrittäjäksi aikovalle sekä yhteiskunnalle. Uusien yritysten vaikutukset näkyvät menestyvien yritysten kerryttäminä verotuloina, ostovoiman lisäyksenä ja työllistymisen tuomana hyvinvointina sekä säästyneinä työttömyyskorvauksina.

Uusyrityskeskusten aikaansaama tuotto yhteiskunnalle

M€

Kunnallisverot480
Valtionvero + sova + yle380
Yhteisöverotuotto120
Alv-tuotto (lv-mediaani)260
Alv-tuotto (lv-keskiarvo)720
Ostovoima2 000
Työttömyyssäästö / peruspäiväraha40
Työttömyyssäästö / ansiosidonnainen80
Työterveyspanostus / säästö julk.21
Kokonaistuotto3 301

Verotuotot on laskettu keskimääräisten tulotietojen perusteella alueelliset veroasteet huomioon ottaen. Alv-arviot on esitetty sekä liikevaihdon mediaanin että keskiarvon mukaan. Yhteenvedoissa on laskettu mukaan vain mediaaniin perustuvat alv-tuotot sekä minimiperuspäivärahaan perustuvat työttömyyskulut tai -säästöt. Tutkimuksen ja laskelmat on tehnyt professori Vesa Routamaa Vaasan yliopistosta vuonna 2015.

Ostovoiman lisäys tutkimusalueen kunnissa oli vuositasolla yhteensä lähes kaksi miljardia euroa. Uusyrityskeskusten hyötysuhde on valtava, koska varsinaiseen toimintaan kuluu rahaa yhtä aloittavaa yritystä kohden suhteessa hyvin vähän. Uusyrityskeskusten kautta perustettujen yritysten hinta oli 800 euroa/yritys.

Uusyrityskeskusten alkuun auttamissa yrityksissä oli vuonna 2014 henkilöstöä reilut 57 000. Yritysten vuotuinen tuotto yhteiskunnalle oli vuonna 2014 laskennallisesti varovaisesti arvioiden n. 3,3 miljardia euroa.